EN

Privacybeleid

Identiteit van de onderneming
Smets Food Trading B.V.
Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 57754632

Contactgegevens
Smets Food Trading is gevestigd in Geleen op de Vouersweg 95
Wij zijn maandag t/m vrijdag tussen 8:00 en 17:00 uur bereikbaar op het volgende nummer: 046- 2060200 of per mail: info@smetsfoodtrading.com

Persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens verstaan wij alle gegevens waarmee personen individueel te identificeren zijn. Wij hebben maatregelen genomen om zo min mogelijk persoonsgegevens te verzamelen.

Bronmaatregelen
Wij geloven in het nemen van maatregelen aan de bron. Daarom voeren wij het beleid om zo min mogelijk persoonsgegevens te verzamelen. Indien het in relatie tot onze bedrijfsvoering wel noodzakelijk is om persoonsgegevens te verwerken dan doen wij dit alleen als het gerechtvaardigd is en indien wij in staat zijn om ook bijbehorende passende maatregelen te nemen die de bescherming van deze persoonsgegevens ‘recht aan doen’, passende bij de aard en omvang.

Algemeen
Smets Food Trading hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Smets Food Trading houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Smets Food Trading zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hieromtrent of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onder in dit document.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bezoekersinformatie te verzamelen. Dit houdt in dat we inzicht krijgen in alle bezoekers van onze website. Dit is voor ons intern een tool om te kijken of bepaalde acties werken. Wij hebben alle IP-adressen die wij verzamelen middels Google Analytics geanonimiseerd. Dit betekent dat wij niet uw volledige IP-adres doorsturen naar Google Analytics. Hierdoor hebben wij geen specifiek inzicht waar u zich bevindt.

OPT-OUT voor Google Analytics
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren, dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https//tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Statistieken op de server
Er worden geen statistieken bijgehouden op onze server. Dit hebben wij in overleg met de hosting partij uitgeschakeld. Onze hosting partij houdt nog wel IP-adressen van bezoekers bij. Deze IP-adressen zijn niet direct benaderbaar via een website. Onze hosting partij doet dit in het oogpunt van beveiliging. Indien er een aanval plaatsvindt, is het voor onze hosting partij van essentieel belang om de “dader” te kunnen traceren. Dit kan alleen op basis van IP-adres.

In kaart brengen van websitebezoek
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Wilt u meer weten over onze cookies, kijk dan hier. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten, leveranciers en onze zakenrelaties worden door Smets Food Trading verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
• Administratieve doeleinde gerelateerd aan de bedrijfsvoering van Smets Food Trading
• Communicatie / correspondentie over de (uitvoering van de) opdracht
• Uitvoering / invulling geven aan een overeengekomen opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De overeengekomen opdracht;
• Afhandelen van verzoeken of aanvragen die middels telefoon, sms, whatsapp en/of e-mail aan Smets Food Trading worden gesteld.

Smets Food Trading vraagt voor bovenstaande doelstellingen de volgendepersoonsgegevens:
• Naam
• Bedrijfsnaam
• (zakelijk) E-mailadres
• (zakelijk) Telefoonnummer
• Leveradres
• Ordergerelateerde gegevens (aantal en artikelnummer)

Uw persoonsgegevens worden door Smets Food Trading opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Persoonsgegevens van prospect, stakeholders en/of geïnteresseerden worden door Smets Food Trading verwerkt ten behoeve van informatieverstrekking in de vorm van mailing en/of gerichte contacten om te komen tot samenwerking.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en via koppeling op social media.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Smets Food Trading de volgende persoonsgegevens vragen aan u:
• Voornaam
• Voorvoegsel
• Achternaam
• Functie
• (zakelijk) Telefoonnummer
• (zakelijk) E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Smets food Trading opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• Het verzorgen van de financiele administratie
• Het verzorgen van de personele administratie
• Het optimaliseren van het kwaliteitsmanagementsysteem
• Het optimalisren van het automatiseringssysteem

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (Verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Smets Food Trading bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• Alle personen die namens Smets Food Trading van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
• Wij maken back-ups van onze software om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
• Onze medewerkers zijn geinformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de werking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden we dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op. Wij zijn telefonisch te benaderen op het volgende telefoonnummer: 046-2060200 of per mail: info@smetsfoodtrading.com